Perla kladského pomezí

 

Lesy rodiny Bartoň-Dobenín

Lesní majetek Josepha Michaela Bartoně - Dobenína se nachází v okolí Nového Města nad Metují, které leží v západní části podhůří Orlických hor. Tento lesní majetek spolu se zámkem v Novém Městě nad Metují a dalšími nelesními pozemky zakoupili Bartoňové v roce 1908. V roce 1948 jim byl majetek znárodněn a zpět byl opět navrácen panu Josefu Marianu Bartoňovi – Dobenínovi až po restitucích v roce 1992. V roce 2013 byl majetek převeden na syna Josepha Michaela Bartoně - Dobenína, který se už v roce 1994 rozhodl opustit rodnou Kanadu a natrvalo se usadit v ČR.

 

 

 

Lesní hospodářský celek Barton Dobenin má vypracován aktuální lesní hospodářský plán na období 2016 – 2025. Výměra lesního hospodářského celku je 1911 hektarů lesního půdního fondu a nachází se na 23 katastrálních územích bývalého okresu Náchod a Rychnov nad Kněžnou. Lesy jsou v nadmořské výšce od 270 do 700 metrů nad mořem a nachází se v  PLO 26 – Předhoří Orlických hor (95%) a PLO 17 – Polabí (5%). Roční srážky jsou od 650 do 850 milimetrů. Průměrná roční teplota je okolo 6°C. V nižší nadmořské výšce je terén převážně rovinatý, tvořený především písky, štěrky a jíly. V podhůří, se často v říčních údolích nachází prudké a strmé svahy. Zde převažují hnědé lesní půdy (často skeletovité) na fylitu, granodioritu a částečně na permu. Z hlediska typologického je nejvíce zastoupena kyselá řada (52%), silně je zastoupena živná řada (22%) a exponovaná řada (18%). Zbytek je oglejená, extrémní a lužní řada.

 


Kategorizace lesa je následující: lesy hospodářské 72%, lesy zvláštního určení 27% a ochranné lesy 1%.

Lesní vegetační stupně jsou zastoupeny následovně:

1 dubový             + %

2 bukodubový    13 %

3 dubobukový     7 %

4 bukový           50 %

5 jedlobukový    30 %

 

Zastoupení dřevin na lesním hospodářském celku dle plochy:

smrk 64 %, modřín 6 %, borovice 5 %, jedle 2 %                       jehličnaté celkem 77 %

buk 13 %, dub 3 %, javor klen 2 %, jasan 2 %, ostatní 3 %           listnaté celkem 23 %

 

Joseph Michael Bartoň - Dobenín je držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů PEFC.

Programové cíle PEFC při udržitelném obhospodařování lesů v ČR.
Kontakt

Rezervace prohlídek (pokladna)
Zámek Nové Mesto nad Metují
Tel: +420 491 470 523
E-mail: pokladna@zameknm.cz

Kulturní akce, svatební obřady
Anna Knapová
E-mail: kultura@zameknm.cz

Správce zámku
Ondřej Daněk, DiS
E-mail: zamek@zameknm.cz

Kde nás najdete

Mapa